Produkty w kategorii Kredytobiorcy

Produkty ubezpieczeniowe


już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Umowa ubezpieczenia na życie ERGO 4

Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich w zalezności od potrzeb można je bardzo elastycznie i precyzyjnie dopasować. Mamy do wyboru trzy warianty tego ubezpieczenia z szerokim zakresem.

Zakres

Best Doctors
czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Poważne zachorowanie
Śmierć
Śmierć ubezpieczonego
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby
trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
zdrowie dziecka

Wyłączenia

Z ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej oraz organiczeniami odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO Hestia można się zapoznać w OWU.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Życie Komfort

Wiek wstępu dla:

1. Kredytobiorcy ukończone 18 lat nie ukończone 85 ( pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej )

2. Klienci nie będący kredytobiorcami ukończone 18 lat nie ukończone 65

Ochrona ubezpieczeniowa maksymalnie może trwać do 85 roku zycia.

Zakres

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Śmierć ubezpieczonego
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby
Utrata pracy

Wyłączenia

1. W stosunku do ryzyka (klauzuli) śmierci Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały wskutek:

▪ usiłowania lub popełnienia samobójstwa (w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia);

▪ umyślnego przestępstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego;

▪ czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, w tym m.in. w strajkach, sabotażach, porachunkach;

▪ zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza;

▪ chorób wynikających ze spożywania lub używania substancji wskazanych w pkt. 5) ust. 1 § 13 OWU Życie Komfort (np. marskość wątroby);

▪ działań wojennych, zamachów terrorystycznych (nie dotyczy sytuacji, gdy Ubezpieczony był ofiarą zamachu) oraz w wyniku działań zbrojnych, udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych;

▪ w związku ze skażeniem radioaktywnym bądź katastrofą nuklearną.

2. W stosunku do innych ryzyk (klauzul), Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które powstały również wskutek:

▪ zdarzeń spowodowanych umyślnie lub wynikających z rażącego niedbalstwa; ▪ poddania się eksperymentowi medycznemu;

▪ prowadzenia pojazdu lądowego bądź statku powietrznego lub wodnego bez wymaganych zezwoleń lub uprawnień;

▪ chorób umysłowych bądź zaburzeń psychicznych oraz chorób zawodowych, tropikalnych;

▪ zawodowego uprawiania sportu;

▪ nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, który miał miejsce przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.

Pełen zakres wyłączeń został określony w § 13 OWU Życie Komfort.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Kredytobiorców Banku Spółdzielczego

Wiek wstępu  ukończone18 lat nie ukończone 75 lat,

maksymalny okres ochrony to 96 miesięcy

brak minimalnej SU maksymalna SU  150 000 zł

Obowiązuje oświadczenie o stanie zdrowia

Dodatkowe opcje:

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Trwała i całkowita niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Trwały uszczerbek w następstwie wypadku

Zakres

Śmierć ubezpieczonego
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego
trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Wyłączenia

1.Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaistniały w następstwie:

a) samobójstwa przed upływem dwóch lat od daty zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego; lub usiłowanie popełnienia samobójstwa;

b) udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego, przebywania na terenach objętych stanem wojennym lub działaniami wojennymi, czynnego udziału Ubezpieczonego: w aktach przemocy, w rozruchach lub zamieszkach, w aktach terroru;

c) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia ( z wyjątkiem leków dostępnych bez recepty za zażywanych zgodnie z zaleceniami dołączonymi do opakowania) , Choroby będącej następstwem spożywania alkoholu; za działanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 ‰ alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³;

d) chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00-F99);

e) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony, nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych;

f) popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo z winy umyślnej, co wykazano w toku postępowania przygotowawczego karnego;

g) zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z użyciem silnika (włączając w to wyścigi), oraz uprawianie sportów ekstremalnych:

ƒ na ziemi tj. wspinaczka ekstremalna, kaskaderstwo, wyścigi konne, speleologia, skoki na gumowej linie, boksu,

ƒ w powietrzu tj. skoki spadochronowe, sporty lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo,

ƒ w wodzie tj. nurkowanie, nurkowanie głębinowe, żeglarstwo morskie;

h) działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego lub jonizacyjnego z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionej terapii zgodnie z zaleceniem lekarskim;

i) na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu do nich;

j) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego, maszyn samobieżnych lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu w myśl obowiązujących przepisów;

k) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające uprawnień, chyba, że działania te zostały podjęte w ramach akcji ratowniczej podejmowanej bezpośrednio po Nieszczęśliwym wypadku;

l) Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia;

m) Chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV. w przypadku, gdy miało to wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego.

2. Dodatkowo UNIQA nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem następujących chorób lub niepełnosprawności:

a) Choroby nowotworowe;b) Choroby wad serca; c) choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa); d) zawał serca; e) udar mózgu; f) nadciśnienia tętniczego; g) astma oskrzelowa; h) przewlekła obturacyjna choroba płuc; i) wirusowe zapalenie wątroby; j) marskość wątroby; k) choroba trzustki; l) wrzodziejące zapalenie jelit; m) choroby przewlekłego zapalenia nerek; n) cukrzyca; o) AIDS lub nosicielstwo wirusa HIV; p) Padaczka;

zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku ubezpieczeniowego i będących przyczyną wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową w okresie 24 miesięcy od Dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

 

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Acti Finanse 3

Wiek wstępu od 18 lat do 70 lat,

okres ochrony może trwać do 75 roku życia klienta.

SU od 1 000 zł SU  do 3 000 000 zł

Oświadczenie o stanie zdrowia:

do SU< lub = 250 000 zł dla klientów do 54 roku życia

do SU< lub = 20 000 zł dla klientów od 55 do 70 roku życia

Dodatkowe opcje:

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW

Zakres

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby

Wyłączenia

W odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego lub śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęsliwego wypadku, Towarzystwo nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczenowe będące wynikiem:

1) działań wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej,
powstania, rewolucji, stanu wojennego,
2) czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
3) skażenia radioaktywnego lub chemicznego,
4) samobójstwa Ubezpieczonego, jeżeli jego śmierć nastąpiła w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia;

zobacz szczegóły

już od:

50 zł na miesiąc

Leadenhall Life

Wiek wstępu od 18 lat do  70 lat

okres ochrony może trwać do 75 roku życia

Suma ubezpieczenia do 2 000 000 zł.

Wymagana ankieta medyczna od SU:

18-45 lat powyżej 800 000 zł

46-59 lat powyżej 350 000 zł

>60 lat powyżej    150 000 zł                                                                   

Zakres

Śmierć ubezpieczonego
Śmierć z każdej przyczyny

Wyłączenia

W odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczenowe będące wynikiem:

1).Udziału ubezpieczonego w działaniach wojennych lub zbrojnych, dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa w aktach przemocy, w tym aktach terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, chyba, że wynikało to z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koiecznej

2).Samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

ProKredyt+

wiek wstępu od18 lat do 70 lat,

okres ochrony może trwać do 85 roku życia.

SU od 500 zł do 1 000 000 zł.

Oświadczenie o stanie zdrowia:

do SU< lub = 100 000 zł dla klientów do 54 roku życia

do SU< lub = 30 000 zł dla klientów od 55 do 70 roku życia

dodatkowe opcje:

trwałe i całkowite inwalidztwo

Czasowa niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby dla SU powyżej 100 000 zł

Zakres

śmierć z każdej przyczyny

Wyłączenia

W odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczenowe będące wynikiem:

1)   wojny lub wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,

2)   czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, demonstracjach, aktach terroryzmu lub sabotażu,
bójkach (z wyjątkiem przypadków obrony koniecznej),

3)   skażenia radioaktywnego lub chemicznego,

4)   samobójstwa Ubezpieczonego, jeżeli jego śmierć nastąpiła w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy ubezpieczenia;

zobacz szczegóły

już od:

Obliczenie minimalnej składki wymaga podania dodatkowych danych

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców

wiek wstępu 18 lat do 74 lat,

okres ochrony może trwać do 75 roku życia klienta.

SU od 1 000 zł do 500 000 zł

Oświadczenie o stanie zdrowia do SU=150 000  zł dla klientów zawierających umowę kredytu gotówkowego

Ankieta medyczna:

klient powyżej 60 lat zawierający umowę kredytu hipotecznego

klient od 45 roku życia zawierający umowę kredytu hipotecznego przy SU wyższej niż 200 000 zł

klient do 45 roku życia  zawierający umowę kredytu hipotecznego przy SU wyższej niż 400 000 zł

Dodatkowe opcje:

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęsliwego wypadku

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku NW lub choroby

Zakres

Śmierć ubezpieczonego
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego
Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby

Wyłączenia

W odniesieniu do śmierci UbezpieczonegoTowarzystwo nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczenowe będące następstwem:

1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, czynnego udziału
Ubezpieczonego w: Aktach terroryzmu, rozruchach, buntach, zamieszkach
bądź aktach przemocy, a także masowego skażenia radioaktywnego,
biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej,
2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa
z winy umyślnej,
3) samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie dwóch lat od
dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezależnie od stopnia poczytalności
Ubezpieczonego,
4) wypadku lotniczego, z wyjątkiem lotu Ubezpieczonego w charakterze
pasażera lub pilota licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych,
5) choroby lub zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożywaniem
alkoholu,
6) choroby lub zatrucia się Ubezpieczonego spowodowanego spożywaniem
Środków odurzających, chyba że spożywanie Środków odurzających nie
miało wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego – śmierci
Ubezpieczonego,
7) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez
wymaganych odpowiednimi przepisami uprawnień, chyba że brak wymaganych
uprawnień nie miał wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego

zobacz szczegóły