Informacje o agencie

Informacje o portalu

 

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

1.      FIRMA I SIEDZIBA AGENTA

Bank Spółdzielczy w  Zatorze z siedzibą w Zatorze, ul. Różana 2, 32-640 Zator (zwany dalej „Bankiem”)

2.      WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Bank jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.

Bank prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ,  numer  RAU 11185647/A.  Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem : https://rpu.knf.gov.pl.  

3.      WYKAZ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁANOŚC AGENCYNĄ

1.               Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance  Group

2.               Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. - Oddział w Polsce

3.               Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

4.               Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

5.               Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

6.               Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcja

7.               TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

8.               UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

9.               UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

10.             Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

11.             SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

12.             SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone prze Zakład Ubezpieczeniowy. Kopie pełnomocnictw Banku dostępne są na stronie internetowej: www. ubezpieczajwbanku.pl .

Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je klientowi.

 

4.      INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

 

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta.

Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym Bank bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Bank ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela. 

5.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu zakładowi ubezpieczeniowemu, z którego produktem związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń danego produktu bądź na stronie internetowej danego towarzystwa. W przypadku złożenia przez klienta reklamacji ubezpieczeniowej zawierającej zastrzeżenia co do usług świadczonych przez zakład ubezpieczeń:

1)      osobiście w formie pisemnej w placówce Banku lub listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku,

2)    osobiście w formie ustnej  podczas wizyty klienta w placówce Banku ,  Bank przekazuje przyjętą reklamację do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.

 

W zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji, skargi do Banku.

Reklamacja może być złożona w formie:

1) pisemnej;

2) ustnej;

3) listownie lub faksem na adres/numer faksu placówki Banku prowadzącej rachunek lub innej dowolnej placówki Banku, której adres znajduje się na stronie internetowej Banku;

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bszator.net,

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację.  

Klient może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do wyższego szczebla decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego lub skorzystać z sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji Nadzoru Finansowego.

6.      DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów banku, uprawniających co najmniej do 10% na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.